Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti 2M Interier s.r.o.

UZATVORENIE ZMLUVY

Spoločnosť 2M Interier s.r.o. ako zhotoviteľ diela dodáva výrobky vyrábané podľa konkrétnych požiadaviek zákazníkov na mieru. Spoločnosť 2M Interier s.r.o. uzatvorí so zákazníkom (objednávateľom) zmluvu o dielo. V prípade, ak je na zákazku vyhotovený zákazkový list, tento nahrádza v plnej miere zmluvu o dielo. V prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom elektronických prostriedkov nahrádza podpis na zákazkovom liste vyjadrený súhlas so zákazkovým listom.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy – rozpis materiálu, kalkulácia a nákres zostavy.

Zmluva je platná od jej podpisu obomi stranami a zaplatením zálohy.

PLATBY

Objednávateľ zaplatí pri podpise zmluvy stanovenú zálohu vo výške 50 % .

Pri neskoršom zaplatení zálohy sa termín dodania diela automaticky posúva minimálne o toľko dní, o koľko dní neskôr bola záloha zaplatená.  V prípade úhrady prevodným príkazom sa za termín úhrady považuje dátum pripísania sumy na účet zhotoviteľa.

Druhú časť vo výške 40 % celkovej ceny diela (vrátane DPH) zaplatí objednávateľ pred vyskladnením, pričom expedícia predmetu diela nastáva až uhradením 90% celkovej ceny diela.

Doplatok vo výške 10 % celkovej ceny diela (vrátane DPH) zaplatí objednávateľ po ukončení montáže.

V prípade dodávky predmetu diela bez montáže, doplatí objednávateľ zvyšnú časť vo výške 50% z celkovej ceny diela pred vyskladnením. Úhrada prebieha prevodom na účet zhotoviteľa.

TERMÍNY

Na základe zmluvy o dielo sa k  zákazníkovi v dohodnutom termíne dostaví technik za účelom zamerania priestoru pre inštaláciu zostavy do 5 pracovných dní. Predmet objednávky je dodávaný do 8-10 kalendárnych týždňov s výnimkou určených materiálov (pri výrobe materiálov, ktoré nie sú bežne dostupné) od podpisu zmluvy o dielo, zaplatenia zálohy, zamerania priestoru, prípadne od dodania materiálu objednávateľom. Na tento účel posúdenia termínov sa berie do úvahy tá, ktorá je realizovaná ako posledná. V prípade akejkoľvek zmeny projektu, vyvolanej zákazníkom, alebo vynútenej zmenou konštrukčného  riešenia sa primerane posúva termín realizácie.

O priebehu montáže vedie pracovník zodpovedný za montáž záznamy v montážnom liste. Pravdivosť úkonov overuje objednávateľ svojím podpisom pri každej montáži.

PREBERANIE DIELA A MONTÁŽ

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet diela, ktorého prípadné nedostatky nebránia riadnemu užívaniu. O prevzatí predmetu diela spíše zhotoviteľ preberací protokol. V ňom sa uvedú prípadné chyby a nedostatky, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 30 kalendárnych dní.

V prípade, že objednávateľ z vlastnej viny neprevezme dielo v dohodnutom termíne alebo neumožní montáž diela na mieste uvedenom v zmluve, je povinný zaplatiť skladné vo výške 1,5% z hodnoty diela denne. Skladné sa účtuje počínajúc piatym dňom od dohodnutého termínu po dobu maximálne 30-tich dní. Po tejto dobe je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a dielo zlikvidovať. Zhotoviteľovi v takomto prípade vzniká nárok na úhradu celej ceny diela a tiež cena za likvidáciu neodobratého predmetu diela. Objednávateľ je ďalej povinný zaplatiť príslušnú čiastku skladného.

Po prevzatí diela obdrží objednávateľ príslušné doklady vrátane záručného listu.

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

Dielo je až do jeho konečného zaplatenia majetkom zhotoviteľa.

Pokiaľ zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne, môže objednávateľ požadovať za každý deň omeškania zaplatiť sankčnú pokutu vo výške 0,1% z hodnoty diela (bez DPH) avšak najviac10% z celkovej sumy. Omeškanie dodávky zavinené tretími osobami budú riešené osobitnou dohodou.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany objednávateľa, je tento povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela a ostatné náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi v plnej výške.

Pri odstúpení od zmluvy zo strany zhotoviteľa je tento povinný vrátiť všetky poskytnuté zálohy.

Pri omeškaní úhrady za predmet zmluvy objednávateľom, má zhotoviteľ nárok na náhradu vo výške 0,1% z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.  

V prípade, že objednávateľ neuhradí včas za predmet objednávky, alebo bezdôvodne oddiaľuje prevzatie predmetu, dodávateľ si vyhradzuje právo doúčtovať poskytnutú zľavu, ak táto bola poskytnutá.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Pokiaľ objednávateľ požaduje osvetlenie zabudované do nábytku, je potrebné, aby zaistil prívod elektriny až na miesto určené pri zameraní technikom. Rozvody elektriny, vody, vzduchotechniky a plynu firma 2M Interier s.r.o. neprevádza. Vstavané spotrebiče majú pripravené montážne miesto a pokiaľ si vyžaduje povaha zariadenia montáž a pripojenie, túto po dohode so zákazníkom prevedie odborný technik. Náklady na montáž elektriny, vody, vzduchotechniky a plynu znáša zákazník. Firma 2M Interier s.r.o. pripojenie spotrebičov na inžinierske siete neprevádza.

Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na skryté prekážky (napr. rozvody elektriny, plynu, vody a kúrenia v stenách a podlahách), toto musí byť uvedené v prílohe zmluvy (zameranie priestoru) – v opačnom prípade zhotoviteľ neručí za ich prípadné poškodenie alebo iné problémy v dôsledku toho vzniknuté.

Osvetlenie bodovými svetlami môže spôsobiť poškodenie nábytku, alebo iných predmetov, pokiaľ budú umiestnené v priestore ohniskovej vzdialenosti. Nie je vhodné nechávať otvorené dvierka na horných skrinkách, ak je nainštalovaná osvetľovacia rampa, odkladať horľavé predmety do priestoru ohniskovej vzdialenosti bodových svetiel. Nedodržanie zásad vo vyššie uvedených prípadoch môže spôsobiť vážne poškodenie, prípadne požiar!

OSTATNÉ DOJEDNANIA

S ohľadom na priebežný vývoj a inováciu sa môžu obrázky a vzorky v technických detailoch líšiť.

Na korpuse a čelných plochách sú použité hrany o hrúbke 0,8 – 2 mm.

Čistenie a ošetrovanie častí nábytku je nutné ošetrovať prípravkami určenými na daný materiál. Znečistený nábytok sa nesmie čistiť chemickými rozpúšťadlami ani nečistoty odstraňovať mechanicky pomocou ostrých nástrojov.

Kovanie sa nesmie čistiť prípravkami obsahujúcimi amoniak – spôsobuje černanie a hrdzavenie kovových súčastí.

Mechanické časti kovaní je potrebné udržiavať v čistote a  v prípade potreby ošetriť vhodným prípravkom (napr. silikónovým sprejom).

Pri použití prírodných materiálov nie je možné zaručiť zhodnú kresbu a farebnosť na všetkých plochách – toto platí pre dýhované, masívne a ratan. Platí to taktiež pri doobjednávke.

Objednávateľ dáva  súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia konkrétnej zmluvy, kopírovaním a uchovávaním súvisiacich dokumentov na nosičoch.

Obidve strany s týmito obchodnými podmienkami súhlasia.

Dátum:                                   Objednávateľ:                                                                Dodávateľ: