Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY 2M INTERIER s.r.o.

Na základe dohody a podpise zmluvy o dielo sa k zákazníkovi v dohodnutom termíne dostaví technik za účelom zamerania priestoru pre inštaláciu zostavy.
V prípade, že je na zákazku vyhotovený zákazkový list, tento nahrádza v plnej miere zmluvu o dielo.

Objednávateľ zaplatí pri podpise zmluvy stanovenú zálohu vo výške 50 %, (s výnimkou úveru a lízingu) v hotovosti, alebo prevodom na účet zhotoviteľa (na tento účel pridelí zhotoviteľ zákazníkovi variabilný symbol). Pri neskoršom zaplatení zálohy sa termín dodania diela automaticky posúva minimálne o toľko dní, o koľko dní neskôr bola záloha zaplatená V prípade úhrady prevodným príkazom sa za termín úhrady považuje dátum pripísania sumy na účet zhotoviteľa. Pokiaľ zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutom termíne, je povinný za každý deň omeškania zaplatiť sankčnú pokutu vo výške 0,01% z hodnoty diela (bez DPH) avšak najviac10% z celkovej sumy. Omeškanie dodávky zavinené tretími osobami budú riešené osobitnou dohodou.
Pri zrušení zmluvy zo strany objednávateľa, je tento povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela a ostatné náklady, ktoré vznikli zhotoviteľovi v plnej výške.

Doplatok vo výške 50 % celkovej ceny diela (vrátane DPH) zaplatí objednávateľ po jeho prevzatí v hotovosti alebo prevodom na účet zhotoviteľa. V prípade, že objednávateľ neuhradí včas za predmet objednávky, alebo bezdôvodne oddiaľuje prevzatie predmetu, dodávateľ si vyhradzuje právo dofaktúrovať poskytnutú zľavu, ak táto bola poskytnutá.

Objednávateľ je povinný upozorniť zhotoviteľa na skryté prekážky (napr. rozvody elektriny, plynu, vody a topenia v stenách a podlahách), toto musí byť uvedené v prílohe zmluvy (zamerania priestoru) – v opačnom prípade zhotoviteľ neručí za ich prípadné poškodenie alebo iné problémy v dôsledku toho vzniknuté.

Pokiaľ objednávateľ požaduje osvetlenie zabudované do skrine, je potrebné, aby zaistil prívod elektriny až na miesto určené pri zameraní technikom. Rozvody elektriny, vody, vzduchotechniky a plynu firma 2M Interier s.r.o. neprevádza. Vstavané spotrebiče majú pripravené montážne miesto a pokiaľ si vyžaduje povaha zariadenia montáž a pripojenie, túto po dohode so zákazníkom prevedie odborný technik. Náklady na montáž elektriny, vody, vzduchotechniky a plynu znáša zákazník. Firma 2M Interier s.r.o. pripojenie spotrebičov na inžinierske siete neprevádza.

Dielo je dodávané do 4-6 kalendárnych týždňov s výnimkou určených materiálov (alebo podľa dohody) od podpisu zmluvy o dielo, zaplatenia zálohy, zamerania priestoru, prípadne od dodania materiálu objednávateľom. O priebehu montáže vedie pracovník zodpovedný za montáž záznamy v montážnom liste. Pravdivosť úkonov overuje objednávateľ svojím podpisom pri každej montáži.

Dielo je až do jeho konečného zaplatenia majetkom zhotoviteľa.

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet diela, ktorého prípadné nedostatky nebránia riadnemu užívaniu. O prevzatí predmetu diela spíše zhotoviteľ preberací protokol. V ňom sa uvedú prípadné závady, ktoré sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 30 kalendárnych dní.

V prípade, že objednávateľ z vlastnej viny neprevezme dielo v dohodnutom termíne alebo neumožní montáž diela na mieste uvedenom v zmluve, je povinný zaplatiť skladné vo výške 1,5% z hodnoty diela denne. Skladné sa účtuje počínajúc piatym dňom od dohodnutého termínu po dobu maximálne 30-tich dní. Po tejto dobe je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a dielo zlikvidovať. Objednávateľovi v takomto prípade prepadá záloha v prospech zhotoviteľa a objednávateľ je ďalej povinný zaplatiť príslušnú čiastku skladného.

Po prevzatí diela obdrží objednávateľ príslušné doklady vrátane záručného listu.

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy – rozpis materiálu, kalkulácia a nákres zostavy.

Zmluva je platná od jej podpisu obomi stranami a zaplatením zálohy.

S ohľadom na priebežný vývoj a inováciu sa môžu obrázky a vzorky v technických detailoch líšiť.

Na korpuse a interiéri sú použité hrany o hrúbke 0,5 – 2 mm.

Čistenie a ošetrovanie častí nábytku je nutné ošetrovať prípravkami určenými na daný materiál. Znečistený nábytok sa nesmie čistiť chemickými rozpúšťadlami ani nečistoty odstraňovať mechanicky pomocou ostrých nástrojov.

Osvetlenie bodovými svetlami môže spôsobiť poškodenie nábytku, alebo iných predmetov, pokiaľ budú umiestnené v priestore ohniskovej vzdialenosti. Nie je vhodné nechávať otvorené dvierka na horných skrinkách, ak je nainštalovaná osvetľovacia rampa, odkladať horľavé predmety do priestoru ohniskovej vzdialenosti bodových svetiel. Nedodržanie zásad vo vyššie uvedených prípadoch môže spôsobiť vážne poškodenie, prípadne požiar!

Kovanie sa nesmie čistiť prípravkami obsahujúcimi amoniak – spôsobuje černanie a hrdzavenie kovových súčastí. Mechanické časti kovaní je potrebné udržiavať v čistote a v prípade potreby ošetriť vhodným prípravkom (napr. silikónovým sprejom).

Pri použití prírodných materiálov nie je možné zaručiť zhodnú kresbu a farebnosť na všetkých plochách – toto platí pre dyhované, masívne a ratan. Platí to taktiež pri doobjednávke.

Objednávateľ dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely plnenia konkrétnej zmluvy, kopírovaním a uchovávaním súvisiacich dokumentov na nosičoch.

Obidve strany s týmito obchodnými podmienkami súhlasia.